ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CLAES-VERWIMP BV

TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke met CLAES-VERWIMP BV (KBO 0461.116.125) en CLAES-VERWIMP VERHUUR BV

(KBO 0440.170.162) overeengekomen transactie, met inbegrip van alle aanverwante diensten in relatie met elk vervoer (gewoon en/of uitzonderlijk), verkoop en transportbegeleiding. Ze gelden tevens voor alle aanspraken t.a.v. elke hulppersoon (o.a. transportbegeleiders, verkeerscoördinators, e.a.) waarop CLAES-VERWIMP beroep zou doen in uitvoering van het een door hem aanvaarde opdracht. Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk werden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op die van de andere contracterende partijen.

Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing in geval van vervoer van goederen (sectie 2), als in geval van (koop-verkoop) van goederen (sectie 3). Sectie 1 is altijd en op elke opdracht /transactie van toepassing.

De instructie van de opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever) aan CLAES-VERWIMP bepaalt welke Sectie van deze Voorwaarden van toepassing is.

Voor zover meerdere Secties van toepassing zouden zijn op de opdracht uitgevoerd door CLAES-VERWIMP, moet voor elke verbintenis afzonderlijk geëvalueerd moeten worden welke sectie op de desbetreffende verbintenis van toepassing is.

SECTIE 1: ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1: OFFERTE

Alle aanbiedingen en andere mondelinge of schriftelijke uitingen van CLAES-VERWIMP zijn vrijblijvend en binden hem niet, tenzij door deze laatste schriftelijk andersluidend aangegeven.

Offerteprijzen zijn louter indicatief en excl. BTW en andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De overeenkomst komt pas definitief tot stand nadat de offerte schriftelijk en zonder enig voorbehoud

zowel door de opdrachtgever als CLAES-VERWIMP werd aanvaard.

De offerte is geldig gedurende de lopende maand waarin deze is opgemaakt, alsook de twee daaropvolgende maanden. De schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de opdrachtgever, dient door CLAES-VERWIMP te worden ontvangen binnen de geldigheidsduur van de offerte. CLAES-VERWIMP is niet gebonden door enige aanvaarding die gebeurt nadat deze termijn is verstreken.

De schriftelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Opdrachtgever, dient door CLAES-VERWIMP te worden ontvangen binnen de geldigheidsduur van de offerte. CLAES-VERWIMP is niet gebonden door enige aanvaarding die gebeurt, nadat deze termijn is verstreken.

ARTIKEL 2: BETALING

De door CLAES-VERWIMP in rekening gebrachte bedragen zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te Lichtaart, Poederleesteenweg 90 na afloop van een termijn van 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum van de factuur.

Bij niet- of laattijdige betaling, wordt de schuld van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met de interesten conform de Wet Betalingsachterstand (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een min. van 250,00 EUR, onverminderd het recht van CLAES-VERWIMP om het bestaan van grotere schade te bewijzen, evenals de gebeurlijke advocaatkosten.

Eventuele dossiers- en/of inningskosten van derden zijn altijd integraal verschuldigd door de Opdrachtgever, ongeacht of laattijdige betaling rechtstreeks aan CLAES-VERWIMP geschiedde.

Bij gebreke aan betaling van één factuur, zullen alle facturen, incl. de niet-vervallen, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar worden.

Elke klacht betreffende de factuur moet per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum toekomen op de zetel van CLAES-VERWIMP. Deze klacht ontheft de Opdrachtgever niet van de naleving van de betalingstermijn.

Eender welke klacht over de uitvoering van de overeenkomst door CLAES-VERWIMP en/of factuur geeft de Opdrachtgever niet het recht om zijn betaling op te schorten of om over te gaan tot enige schuldvergelijking.

Eender welke betaling die de klant aan CLAES-VERWIMP verricht, wordt in de eerste plaats aangerekend op alle door de Opdrachtgever verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die telkens op eerste verzoek aan de Opdrachtgever worden overgemaakt.

Internationaal vervoer is vrijgesteld van BTW, conform art. 41 (Belgisch) W. BTW.

ARTIKEL 3: PAND- EN/OF RETENTIERECHT

De Opdrachtgever verleent CLAES-VERWIMP een conventioneel pand- en/of retentierecht op alle goederen en/of materiaal welke zij n.a.v. een opdracht aan CLAES-VERWIMP zou aanbieden en dit tot de betaling van alle achterstallige bedragen, uit welke oorzaak dan ook, dewelke de Opdrachtgever nog aan CLAES-VERWIMP verschuldigd is of zal zijn, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven opdracht. Dit recht strekt zich uit over zowel de hoofdsom, de interesten, het schadebeding als eventuele kosten die de Opdrachtgever in voorkomend geval verschuldigd zou zijn.

Het pand- en/of retentierecht van CLAES-VERWIMP zal pas eindigen met toestemming van CLAES-VERWIMP en wanneer de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen betaald heeft of voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het te betalen bedrag.

De bepalingen van dit artikelen worden beheerst door de wet van 11.07.2013 die in werking trad op 01.01.2018 (ofwel Nieuwe Pandwet / Wet Roerende Zekerheden).

ARTIKEL 4: SCHULDVERNIEUWING

CLAES-VERWIMP kan altijd schuldnovatie toepassen op haar verplichtingen, geen enkele uitgezonderd, t.a.v. haar schuldeisers en/of medecontractanten of dewelke de medecontracten hebben op CLAES-VERWIMP, kennelijk onvermogen, een aanvraag van de Opdrachtgever tot de toepassing van art. XX.39 WER e.v. inzake de gerechtelijke reorganisatie, overdracht van schuldvorderingen, elke vorm van beslag (uitvoerend of bewarend), eender welke samenloop, ongeacht of dit al dan niet aan CLAES-VERWIMP werd bekendgemaakt, middels kennisgeving of betekening.

Artikel 1295 Burgerlijk Wetboek is nooit van toepassing.

Wanneer CLAES-VERWIMP twijfelt aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft zij het recht om het contract, of een deel ervan, op te schorten totdat de opdrachtgever binnen 30 dagen na verzoek daartoe voldoende zekerheid heeft gesteld, bij gebreke waaraan CLAES-VERWIMP het recht heeft om de overeenkomst ten nadele van de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk te ontbinden en zich het recht voorbehoudt om van deze laatste een gepaste schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 5: INFORMATIE

De opdrachtgever verbindt er zich toe voorafgaand, en dit uiterlijk op het ogenblik van zijn aanvaarding van de offerte, alle informatie noodzakelijk en/of nuttig voor de opdracht en de uitvoering van de overeenkomst aan CLAES-VERWIMP ter kennis te brengen.

ARTIKEL 6: NIETIGHEID

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. Het niet of gedeeltelijk inroepen door CLAES-VERWIMP van bepaalde contractuele rechten, houdt geen enkele nadelige erkenning of afstand van recht hiervan in.

ARTIKEL 7: RECHT EN JURISDICTIE

Elke overeenkomst gesloten met CLAES-VERWIMP wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is onder elke omstandigheid uitgesloten. In geval van betwisting tussen partijen zijn de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout uitsluitend bevoegd.

ARTIKEL 8: PRIVACY EN VERWERKING VAN DE PERSONENGEGEVENS

CLAES-VERWIMP verzamelt vanaf de bestelling tot de facturatie alle gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, waaronder de naam van de koper, zijn adres, telefoonnummers, emailadres, en elke andere informatie over de koper. Deze gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals transporteurs, leveranciers, e.d., die door CLAES-VERWIMP worden ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht. CLAES-VERWIMP fungeert dan als Verwerkingsverantwoordelijke en de derde als Verwerker in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Opdrachtgever/ Koper beschikt over de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op verbetering, het recht op gegevenswissing, het recht op de beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens, het recht van bezwaar, en het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. De koper kan zich op elk moment op voormelde rechten beroepen en dan volstaat het CLAES-VERWIMP te contacteren op de in de bestelling vermelde contactgegevens: CLAES-VERWIMP, (2460 Lichtaart, Poederleesteenweg 90|

+ 32 (0)475 49 00 48 : info@claes-verwimp.be)

Indien er klachten zijn met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de koper, kan deze laatste contact opnemen met CLAES-VERWIMP , [2460 Lichtaart, Poederleesteenweg 90| +32 475/49.00.48 | info@claes-verwimp.be], met oog op de interne oplossing hiervan, of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit [Drukpersstraat 35, 1000 Brussel | +32 (0)2 274 48

00 | +32 (0)2 274 48 35 | contact@apd-gba.be ]

ARTIKEL 9: COOKIES EN PRIVACYBELEID

Wilt u de cookie en privacy specificaties nogmaals bekijken? Klik dan door naar de website: https://www.claes-verwimp.be/nl-BE/.

ARTIKEL 10: GELDIGHEIDSCLAUSULE

De ongeldigheid, om welke reden ook, van een (deel) der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden beïnvloeden de geldigheid van alle overige (deel) artikelen niet.

ARTIKEL 11: CMR

Elk vervoer, nationaal of internationaal, gewoon of uitzonderlijk, valt volledig en uitsluitend onder de toepassing van de bepalingen van het CMR-Verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg van 19 mei 1956

) (hierna: CMR) ook al wordt gebruik gemaakt van verschillende transportmiddelen, en waarbij de vervoerde goederen al dan niet kunnen overgeladen worden uit de vervoermiddelen, en/of transportbegeleiding, behalve indien er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze Algemene Voorwaarden of bij schriftelijke overeenkomst tussen partijen, of tenzij anders geregeld in dwingende wetgeving.

ARTIKEL 12: TRANSPORT

Deze Sectie is integraal van toepassing op zowel nationaal, internationaal, gewoon als uitzonderlijk vervoer.

CLAES-VERWIMP neemt de taak op zich om goederen te transporteren van de overeengekomen plaats van in ontvangstneming tot de overeengekomen plaats van aflevering met de door CLAES-VERWIMP daartoe meest geschikt geachte transportmiddelen al dan niet onder begeleiding.

De Opdrachtgever bevestigt dat de goederen hetzij zijn/haar eigendom zijn, hetzij dat zij over de goederen mag beschikken. In dit laatste geval bevestigt de Opdrachtgever dat hij/zij de contractuele documenten niet alleen voor zichzelf aanvaardt, maar ook zowel voor zijn Opdrachtgever, als voor de eigenaar van de goederen.

CLAES-VERWIMP treedt op in eigen naam, maar in opdracht en voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13: LADEN / LOSSEN EN INONTVANGSTNEMING VAN GOEDEREN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, gebeurt de belading, de stuwage en/of de lossing van de goederen door en op verantwoordelijkheid van de afzender en/of de bestemmeling. Zelfs indien de chauffeur aanwezig of behulpzaam is, gebeuren deze handelingen uitsluitend onder het gezag, de leiding en het toezicht van de afzender en/of de bestemmeling. CLAES-VERWIMP kan in dit verband geen verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid ten laste worden gelegd.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, wordt er geen transportopdracht aangenomen onder beding van rembours, onder aangenomen waarde der goederen of bijzonder belang bij aflevering.

De Opdrachtgever levert CLAES-VERWIMP tijdig de contactgegevens van de persoon die ter destinatie de goederen in ontvangst zal nemen, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever er onherroepelijk mee akkoord gaat dat CLAES-VERWIMP de goederen ter destinatie op risico van de Opdrachtgever mag lossen.

Na levering draagt CLAES-VERWIMP geen enkele verantwoordelijkheid meer t.a.v. de goederen die ter destinatie op uitsluitend risico van de Opdrachtgever verblijven. De Opdrachtgever zal CLAES-VERWIMP integraal vrijwaren voor elke mogelijke aanspraak

m.b.t. deze afgeleverde goederen (zoals o.a. boetes uitgeschreven door de overheid, contractuele of buitencontractuele aanspraken van derden).

De Opdrachtgever garandeert dat de plaats van in ontvangstneming en aflevering fysiek voorzien zijn

op de belading, de lossing en/of het transport van de goederen al dan niet onder begeleiding. Indien de Opdrachtgever een speciale laad en/of afleverzone heeft voorzien, dan zal zij deze tijdig mededelen aan CLAES-VERWIMP. Voor zover een dergelijke zone niet is voorzien, zal de Opdrachtgever op haar risico een laad- en/of losplaats aanduiden bij gebreke waaraan de Opdrachtgever ermee akkoord gaat dat CLAES-VERWIMP de goederen mag laden en/of lossen op risico van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever zal CLAES-VERWIMP te allen tijde vrijwaren voor eender welke schade, kosten, boetes en/of vordering van derden rechtstreeks of onrechtstreeks gerelateerd met de fysieke krachten, (o.a., doch niet limitatief: druk op het wegdek, druk op de laad-en/of losplaats, …). Desbetreffend zal de Opdrachtgever nooit enige schade van CLAES-VERWIMP vorderen of op deze laatste verhalen.

De Opdrachtgever garandeert dat voor zover de goederen geleverd moeten worden op een locatie waarbij een toegang(spoort) moet worden gepasseerd, deze toegang voldoende breed is om doorgang te verlenen en de levering te laten plaatsvinden. Voldoende breed is minstens de breedte van het voertuig/de lading/het konvooi op zijn breedste punt plus 1 meter in rechte lijn of plus 5 meter indien CLAES-VERWIMP manoeuvres moet maken om door de toegang te rijden, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever akkoord gaat om op haar risico en verantwoordelijkheid het transport te laten plaatsvinden en CLAES-VERWIMP te vrijwaren voor eender welke aanspraak van derden.

Indien CLAES-VERWIMP door eender welke schending van haar Opdrachtgever van onderhavige Sectie stil staat, zal de Opdrachtgever aan CLAES-VERWIMP een schadevergoeding verschuldigd zijn die afhankelijk is van de gebruikte combinatie en varieert van 60 € per uur tot 180 € per uur wachttijd.

ARTIKEL 14: INFORMATIEVERPLICHTING

De Opdrachtgever verbindt er zich toe om indien het transport specifieke of speciale instructies vereist

i.v.m. vertolling of inklaring van de goederen, deze op CMR of op de vrachtbrief te vermelden, bij gebreke waaraan CLAES-VERWIMP nooit verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke, eventuele, hiermee gerelateerde schade. In het kader van douaneformaliteiten handelt CLAES-VERWIMP uitsluitend als lasthebber van de opdrachtgever.

De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de onbelemmerde toegang van CLAES-VERWIMP tot de plaats van inontvangstneming en/of aflevering, ongeacht of de opdrachtgever eveneens de afzender of de geadresseerde is.

De Opdrachtgever stelt de goederen op de afgesproken laadplaats en op het vooraf bepaalde tijdstip ter beschikking van CLAES-VERWIMP en draagt de volledige verantwoordelijkheid om de

goederen te voorzien van deugdelijk verpakkingsmateriaal, hijs-, aanslag –, vijzel en sjorpunten dewelke voldoende stevig, duurzaam en praktisch zijn voor het transport, al dan niet onder begeleiding.

De Opdrachtgever zal tijdig alle informatie m.b.t. het exacte gewicht, de afmetingen, zwaartepunten, draagpunten, gevaarlijke goederen, gevoeligheid van de goederen, e.a. aan CLAES-VERWIMP mededelen opdat deze laatste een juiste inschatting van het uit te voeren transport kan maken. Indien blijkt dat CLAES-VERWIMP een ongeschikt voertuig heeft aangewend wegens gebrekkige of onjuiste informatie van de opdrachtgever, blijft deze laatste gehouden tot betaling van de integrale kostprijs en gebeurlijke andere kosten alsook tot vrijwaring van CLAES-VERWIMP voor gebeurlijke aanspraken van derden.

Indien CLAES-VERWIMP in het kader van de overeengekomen opdracht een vergunning moet aanvragen, zal zij dit steeds doen in naam en voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15: ANNULERING EN VROEGTIJDIGE BEËINDIGING OPDRACHT

De bepalingen van onderhavig artikel 15 gelden op voet van wederkerigheid en gelijkwaardigheid.

De Opdrachtgever is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50% van de totale overeengekomen prijs van de Opdracht, wanneer de Opdracht wordt geannuleerd door de Opdrachtgever tot 48 u voor de Opdracht, zijnde het moment dat de goederen zouden worden aangeboden op de laadplaats.

CLAES-VERWIMP is tevens een schadevergoeding verschuldigd van 50% van de overeengekomen prijs van de Opdracht, wanneer de Opdracht wordt geannuleerd door CLAES-VERWIMP tot 48 u voor de Opdracht, zijnde het moment dat de goederen zouden worden aangeboden op de laadplaats.

De Opdrachtgever is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van de totale overeengekomen prijs van de Opdracht, wanneer de Opdracht wordt geannuleerd door de Opdrachtgever binnen de 24 u voor de Opdracht, zijnde het moment dat de goederen zouden worden aangeboden op de laadplaats.

CLAES-VERWIMP is tevens een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van de totale overeengekomen prijs, wanneer de Opdracht wordt geannuleerd binnen de 24 u voorafgaand aan de opdracht, zijnde het moment dat de goederen zouden worden aangeboden op de laadplaats.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid, zowel qua aard als qua omvang, van CLAES-VERWIMP is voor het gehele vervoer strikt beperkt tot de contractuele of dwingende bepalingen van het CMR-Verdrag, ook al gebeurde een deel van het vervoer op een andere wijze dan de weg.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van CLAES-VERWIMP beperkt tot hetgeen aan haar effectief en daadwerkelijk zal worden vergoed in het kader van haar transportverzekering.

CLAES-VERWIMP is niet aansprakelijk voor eender welke schade ingevolge incorrecte en/of onvolledige gegevens van de Opdrachtgever. Voor zover CLAES-VERWIMP door deze incorrecte en/of onvolledige gegevens schade lijdt, zal zij deze kunnen verhalen op haar Opdrachtgever.

ARTIKEL 17: VERTRAGING EN GEBEURLIJKE SCHADE

Kennisgeving van eventuele zichtbare schade die het gevolg is van het transport door CLAES-VERWIMP dient onmiddellijk en zonder enige vertraging te gebeuren door de Opdrachtgever aan CLAES-VERWIMP na inontvangstneming van de getransporteerde goederen.

In geval van niet-zichtbare schade, dient de Opdrachtgever dit te melden binnen een termijn van

7 dagen vanaf de inontvangstneming van de goederen.

Voor wat eventuele vertraging in het transport betreft, dient binnen de termijn van 21 dagen een voorbehoud aan CLAES-VERWIMP te kennen te worden gegeven.

ARITIKEL 18: KOOP EX WORKS (AFHALING VAN DE GOEDEREN)

Elke koop-verkoop tussen CLAES-VERWIMP vindt plaats EX WORKS en dient te worden afgehaald te 2460 Lichtaart, Poederleesesteenweg 90, België voor zover er tussen partijen een andersluidende, schriftelijke regeling is overeengekomen.

Enkel wanneer partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, levert CLAES-VERWIMP op de door de Koper gevraagde locatie.

ARTIKEL 19: LEVERING

Alle leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet-bindend voor CLAES-VERWIMP. Zij geschiedt slechts franco voor zover de bestemming normaal bereikbaar is. Wanneer de bestemming niet op een

aanvaardbare wijze bereikbaar is, geschiedt de levering op kosten van de Koper.

Een vertraging inzake een levering kan nooit aanleiding geven tot de annulering van de koop-verkoopovereenkomst

ARTIKEL 20: EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle goederen blijven, zelfs na de levering, de exclusieve eigendom van CLAES-VERWIMP tot integrale betaling van de factuur, of andere vorderingen uit lopende rekeningen, en de eventuele kosten, interesten of het schadebeding door de koper.

De Koper is tot dan slechts de houder van de geleverde goederen. Dit betekent dat de Koper derhalve over de nog niet (volledig) betaalde goederen op geen enkele wijze mag beschikken, meer bepaald kan deze de goederen niet in onderpand geven of in eigendom overdragen aan derden.

Wederverkoop is louter toegestaan voor wederverkopers in de normale gang van zaken en op voorwaarde dat de Koper betaling ontvangt van haar eigen koper of de verkoop koppelt aan de voorwaarde dat het eigendomsrecht pas overgaat, mits de koper aan zijn / haar betalingsverlichtingen voldoet. In ontkennend geval, beschikt CLAES-VERWIMP over een in geld waardeerbare vordering jegens tegen de Koper ten belope van het nog verschuldigde bedrag incl. de eventuele kosten, interesten, het schadebeding. CLAES-VERWIMP mag, eventueel zonder toestemming van de Koper, goederen weer terugnemen, indien de Koper blijvend in gebreke blijft om over te gaan tot betaling.

In geval van beslag (uitvoerend of bewarend), verbeurdverklaring of enige andere actie van derden, moet de Koper CLAES-VERWIMP onverwijld op de hoogte brengen van deze acties.

Indien bij levering van goederen in het buitenland de wettelijke bepalingen van het land waar de goederen zich bevinden, het eigendomsrecht regelen, is de Koper verplicht alle noodzakelijke stappen te ondernemen om het eigendomsrecht van CLAES-VERWIMP wettelijk te doen gelden. Indien het recht van het land waar de goederen zich bevinden geen eigendomsvoorbehoud toelaat, maar CLAES-VERWIMP wel toelaat om haar andere rechten met betrekking tot deze rechten voor te behouden, is CLAES-VERWIMP gerechtigd om al deze rechten uit te oefenen.

Indien de Koper zijn / haar verplichtingen uit hoofde van deze clausule niet nakomt, heeft CLAES-VERWIMP het recht om hetzij de niet-geleverde goederen te behouden totdat de Koper het bewijs levert dat hij/zij zijn / haar verplichting is nagekomen, ofwel de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden.

In geval van schending van de verplichtingen van de Koper, met in het bijzonder de vertraagde betaling of schending van de verplichtingen die voortspruiten uit deze Algemene Voorwaarden, is CLAES-VERWIMP gerechtigd om de goederen terug te vorderen.

Voor zover de levering in België plaatsvindt, worden de bepalingen van dit artikel beheerst door de wet van 11.07.2013 die in werking trad op 01.01.2018, meer bepaald artikel 69 e.v. (ofwel Nieuwe Pandwet

/ Wet Roerende Zekerheden).

ARTIKEL 21: VOORSCHOT EN ANNULERING VAN DE KOOP-VERKOOP

De bepalingen van artikel 21 gelden op voet van wederkerigheid.

Wanneer de overeengekomen verkoopprijs boven de 5.000,00 EUR ligt, heeft CLAES-VERWIMP recht op een minimumvoorschot van 10%. Onderhavig voorschot zal worden terugbetaald in geval van niet-levering door CLAES-VERWIMP.

In geval van annulering van de aankoop, zal de Koper aan CLAES-VERWIMP een schadevergoeding verschuldigd zijn a rato van 20% van de aankoopprijs, met een minimum van 500,00 EUR.

Hetzelfde geldt, wanneer een koop-verkoop door CLAES-VERWIMP wordt geannuleerd.

Indien CLAES-VERWIMP een voorschot ontvangen heeft, zal zij dit desbetreffend kunnen aanwenden.