ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN CLAES-VERWIMP

  1. Onderhavige factuurvoorwaarden zijn een beknopte weergave van de Algemene voorwaarden van CLAES- VERWIMP BV, met zetel te 2460 Lichtaart, Poederleesteenweg 90 en ingeschreven in het KBO-register onder het nummer 0461.116.125. (hierna: ‘CLAES-VERWIMP’) en zijn van toepassing op elke met CLAES-VERWIMP overeengekomen transactie, hierin begrepen alle aanverwante diensten in relatie met elk vervoer (gewoon en/of uitzonderlijk), verkoop en transportbegeleiding. Ze gelden tevens voor alle aanspraken t.a.v. elke hulppersoon (o.a. transportbegeleiders, verkeerscoördinators, e.a.) waarop CLAES-VERWIMP beroep zou doen in uitvoering van het een door hem aanvaarde opdracht. Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk werden overeengekomen en gelden alleen voor de overeenkomsten waarop zij betrekking hebben. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang op die van alle andere contracterende partijen.
  2. De opdrachtgever erkent dat zij de integrale tekst van de Algemene Voorwaarden ontvangen en aanvaard heeft. Deze integrale tekst kan tevens geraadpleegd worden op de website www.claes-verwimp.be en zal steeds op eerste verzoek door CLAES-VERWIMP aan de opdrachtgever overgemaakt worden.
  3. Elk vervoer, nationaal of internationaal, gewoon en/of uitzonderlijk, valt volledig en uitsluitend onder de toepassing van de bepalingen van het CMR-Verdrag en Sectie 1 en 2 van de Algemene Voorwaarden.
  4. De door CLAES-VERWIMP in rekening gebrachte bedragen zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel te Lichtaart Poederleesteenweg 90, na afloop van een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Bij niet- of laattijdige betaling, wordt de schuld van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met de interesten conform de Wet Betalingsachterstand (Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) alsook met een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, met een min. van 250,00 EUR, onverminderd het recht van CLAES-VERWIMP om het bestaan van grotere schade te bewijzen, evenals de advocaatkosten. Eventuele dossiers- en/of inningskosten van derden zijn altijd integraal verschuldigd door de opdrachtgever, ongeacht of laattijdige betaling rechtstreeks aan CLAES-VERWIMP geschiedde. Bij gebreke aan betaling van één factuur, zullen alle facturen, incl. de niet-vervallen, van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling, onmiddellijk opeisbaar worden.
  5. Elke klacht betreffende de factuur moet per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum toekomen op de zetel van CLAES-VERWIMP. Deze klacht ontheft de opdrachtgever niet van de naleving van de betalingstermijn. Eender welke klacht over de uitvoering van de overeenkomst door CLAES-VERWIMP en/of factuur geeft de opdrachtgever niet het recht om zijn betaling op te schorten of om over te gaan tot enige schuldvergelijking. Eender welke betaling die de klant aan CLAES-VERWIMP verricht, wordt in de eerste plaats aangerekend op alle door de opdrachtgever verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde intresten en pas in laatste instantie op de hoofdsom. Het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. Internationaal vervoer is vrijgesteld van BTW conform art. 41 (Belgisch) W.BTW.
  6. De opdrachtgever verleent CLAES-VERWIMP een conventioneel pand- en/of retentierecht op alle goederen en/of materiaal welke zij n.a.v. een opdracht aan CLAES-VERWIMP zou aanbieden en dit tot de betaling van alle achterstallige bedragen, uit welke oorzaak dan ook, dewelke de opdrachtgever nog aan CLAES-VERWIMP verschuldigd is of zal zijn, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven opdracht (artikel 3 Algemene Voorwaarden). Dit recht strekt zich uit over zowel de hoofdsom, de interesten, het schadebeding als de eventuele kosten. Het pand- en/of retentierecht van CLAES-VERWIMP zal pas eindigen wanneer de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen betaald heeft of voldoende zekerheden heeft gesteld ten belope van het te betalen bedrag. Het pandrecht wordt beheerst door de Wet van 11.07.2013 die in werking trad op 01.01.2018 (ofwel Nieuwe Pandwet / Wet Roerende Zekerheden).
  7. Kennisgeving van schade in het kader van een transport zal aan CLAES-VERWIMP plaatsvinden zonder enige vertraging. In het geval van zichtbare schade dient de kennisgeving onmiddellijk te gebeuren bij de in ontvangstneming van de goederen. Bij niet-zichtbare schade dient men een voorbehoud te maken binnen de zeven dagen na aflevering. In het geval van vertraging in de aflevering dient een voorbehoud te worden gemaakt binnen de 21 dagen na in ontvangstneming van de goederen.
  8. CLAES-VERWIMP heeft een eigendomsvoorbehoud op de verkochte goederen, in de zin van de artikelen 69 van de Wet Roerende Zekerheden dd. 11.07.2013, waardoor CLAES-VERWIMP zelfs in geval van faillissement van de Koper en andere vormen van samenloop van schuldeisers, eigenaar blijft van de goederen, tot aan het moment van de betaling van de volledige koopprijs ervan in handen van CLAES-VERWIMP. Na moment van de levering van de verkochte goederen, verbindt de Koper zich ertoe om de goederen te onderhouden en in goede staat te bewaren tot aan het moment van de betaling van de koopprijs / factuurbedrag.
  9. Elke overeenkomst gesloten met CLAES-VERWIMP wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten. In geval van betwisting zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout uitsluitend bevoegd.